ตรวจวัดฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone)

ตรวจวัดฮอร์โมน AMH เป็นการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ในเลือด เพื่อประเมินการทำงานของรังไข่ รวมถึงปริมาณของฟองไข่สะสม การวัดระดับฮอร์โมน AMH ในเพศหญิงนั้นสามารถช่วยประเมินสุขภาพและความพร้อมในการมีบุตรได้

ตรวจวัดฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone)

การตรวจวัดฮอร์โมน AMH เป็นการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ในเลือด เพื่อประเมินการทำงานของรังไข่ รวมถึงปริมาณของฟองไข่สะสม ตามธรรมชาติแล้วร่างกายของเพศชาย และเพศหญิงสามารถผลิตฮอร์โมนดังกล่าวได้ แต่การวัดระดับฮอร์โมน AMH ในเพศหญิงนั้นสามารถช่วยประเมินสุขภาพ และความพร้อมในการมีบุตรได้

ฮอร์โมน AMH คืออะไร?

ฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone) เป็นฮอร์โมนที่เซลล์รังไข่ผลิตออกมาในช่วงวัยเจริญพันธุ์ของสตรี เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณฟองไข่ในรังไข่ โดยระดับฮอร์โมน AMH จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนอยู่ระดับสูงสุดที่อายุ 25 ปี จากนั้นระดับฮอร์โมน AMH จะลดลงเนื่องจากปริมาณถุงไข่อ่อนตั้งต้นลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น จนไม่พบฮอร์โมน AMH อีกเมื่อเข้าวัยหมดประจำเดือน จากการศึกษาพบว่าฮอร์โมน AMH มีความสัมพันธ์กับจำนวนไข่ที่สามารถเก็บได้ในช่วงที่รังไข่ถูกกระตุ้น

ซึ่งช่วยในการทำนายการตอบสนองของรังไข่ของผู้ที่เข้ารับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ฮอร์โมน AMH มีบทบาทสำคัญในการคาดการณ์ช่วงเวลาของวัยหมดประจำเดือน โดยนักวิจัยพบว่าระดับฮอร์โมน AMH จะลดลงมากจนอาจตรวจไม่พบเลยในช่วง 5 ปีก่อนที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน อย่างไรก็ตามฮอร์โมน AMH ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์นั้นต้องอาศัยหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน เช่น คุณภาพของไข่ รังไข่ ตัวอสุจิ รวมถึงมดลูก

ฮอร์โมน AMH มีประโยชน์กับการเจริญพันธุ์อย่างไร?

ฮอร์โมน AMH ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สมรรถภาพของรังไข่ และช่วยทำนายการตอบสนองของรังไข่ระหว่างการเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก นอกจากการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH แล้ว แพทย์ยังอาจทำการตรวจหาข้อบ่งชี้อื่น ๆ เช่น ตรวจวัดระดับฮอร์โมน FSH (follicle stimulating hormone) และฮอร์โมน Estradiol ในวันที่ 2-3 ตรวจนับจำนวนถุงไข่ในรังไข่ เป็นต้น

ควรตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH บ่อยแค่ไหน?

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เข้ารับการรักษาผู้มีบุตรยากควรเข้ารับการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นทุก 3 เดือน เพราะจะช่วยในการประเมินว่าต้องทำการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ และพยากรณ์ความสำเร็จในการตั้งครรภ์

การแปลผลค่าระดับฮอร์โมน AMH  

  • ระดับฮอร์โมน AMH น้อยกว่า 0.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร: ปริมาณไข่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เป็นไปได้ยากที่จะเก็บไข่ได้มากกว่า 3 ฟองระหว่างการทำเด็กหลอดแก้ว ความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ได้สำเร็จต่ำ
  • ระดับฮอร์โมน AMH น้อยกว่า 1.0 นาโนกรัม/มิลลิลิตร: ปริมาณไข่น้อย ความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ได้สำเร็จต่ำ
  • ระดับฮอร์โมน AMH มากกว่า 1.0 นาโนกรัม/มิลลิลิตร แต่น้อยกว่า 3.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร: รังไข่มีการตอบสนองที่ดีต่อการกระตุ้นการทำเด็กหลอดแก้ว
  • ระดับฮอร์โมน AMH มากกว่า 3.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร: มีจำนวนไข่เพียงพอ ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับฮอร์โมนหรือยามากเกินไปในระหว่างการทำเด็กหลอดแก้ว

สรุปการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH

  • ฮอร์โมน AMH เป็นฮอร์โมนที่รังไข่หลั่งออกมา ช่วยให้แพทย์สามารถประมาณการณ์จำนวนฟองไข่ที่เหลืออยู่
  • ระดับฮอร์โมน AMH มีความสัมพันธ์กับจำนวนไข่ที่เก็บได้หลังการกระตุ้นการตกไข่ในช่วงการทำเด็กหลอดแก้ว
  • ฮอร์โมน AMH ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการตั้งครรภ์ แพทย์จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น คุณภาพไข่ สมรรถภาพของรังไข่ สุขภาพของมดลูก และภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชาย
  • สตรีที่มีระดับฮอร์โมน AMH 1.0 to 3.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร จะตอบสนองต่อการกระตุ้นรังไข่ระหว่างการทำเด็กหลอดแก้วได้ดีที่สุด
  • ระดับฮอร์โมน AMH จะลดลงตามอายุ ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้ จึงไม่ควรกังวลมากจนเกินไป ผู้ที่ต้องการมีบุตรควรใส่ใจรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่า

คำแนะนำจากแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค การตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความเจริญพันธุ์โดยรวมได้ แต่ชี้วัดเพียงขั้นตอนย่อยในการพยากรณ์จำนวนไข่ที่จะเก็บได้จากการกระตุ้นรังไข่เท่านั้น ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกหลายๆปัจจัย ผู้ที่กำลังพยายามมีบุตรหรือต้องการทราบถึงความพร้อมในการมีบุตร ควรเข้ารับคำปรึกษาและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์